Bilgi Çeşitleri:

İlk halife Hz. Ebubekir'dir.

En uzun Sure Bakara Suresi'dir

En kısa sure Kevser Suresi'dir

Halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na Yavuz Sultan Selim döneminde geçmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır

Kur'an-ı Kerim'de 30 Cüz vardır

Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır.

Kişi başına en çok Cami düşen ülke Türkiye'dir.

İmanın 6 şartı;Allah'a inanmak,Meleklere inanmak,Peygamberlere inanmak,Kur'an-ı Kerim'e inanmak,Öldükten sonra dirilmeye inanmak,Kaza ve kadere inanmak.

Namaz kılmak dinin direğidir. Her Müslüman günde 5 vakit namazı kılması gerekir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir emridir. Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı olmak üzere günde 5 vakit namaz bulunmaktadır. Sabah namazı 4 rekattır. 2'si sünnet 2'si farz. Öğle namazı 10 rekattır. 4'ü sünnet, 4'ü farz ve son ikisi son sünnettir. İkindi namazı 8 rekattır. 4'ü sünnet ve 4'ü farzdır. Akşam namazı 5 rekattır. 3'ü sünnet ve 2'si farzdır. Son olarak yatsı namazı ise 13 rekattır. 4'ü sünnet, 4'ü farz ve 2'si son sünnettir. Son 3 rekat ise vitr namazıdır.

Zengin ve varlıklı olan kişilerin ömründe bir kez olsun Hacca gitmeleri gerekmektedir. Fakir ve yoksul olanların böyle bir yükümlülüğü yoktur.

Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından biridir. Kelime-i şehadet şu şekildedir;"Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enla Muhammeden abdühu ve resulühü"

Allah'ın iki sıfatı vardır. Bunlar zati ve subuti sıfattır.

Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak belirtilen Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 83 ayetten oluşmuştur. Adını birinci ayetinde geçen ‘Yasin’ kelimesinden almıştır. Yasin suresinin büyük faziletleri ve faydaları bulunur. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Yasin suresinin fazileti ile ilgili sözleri yer almaktadır.

Kalben imane etmeyen fakat etrafına iman ettim diyen kişiye münafık denir.

Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır.

Azrail'İn Görevi: Can almaktır.Mikail'in Görevi: Doğa olaylarını gerçekleştiren melektir.İsrafil'in Görevi: Sur'a üflemektir.Cebrail'in Görevi: Peygamberlere vahiy bildirmek.

Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir. Hicretten sonra Medine döneminde inmeye başlayan surenin nüzulü dokuz on yıl sürmüştür. Kur'an'da yer alan en uzun suresi olan Bakara Suresi, 286 ayetten oluşmuştur. Adını ise 67-73. Ayetlerde bulunan ''bakara'' kelimesinden edinmiştir. İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm anlatılmıştır. Bakara Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, fazilet ve tefsiri de günümüzde sıkça araştırılır. En uzun sure olmasından dolayı ezberlenmesi bir hayli zordur.

Fatiha Suresi Anlamı:Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola,
kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Allah'a ortak koşan kişiye Müşrik denir.

Dört büyük melek vardır.
Azrail,
İsrafil,
Mikail,
Cebrail

Allah'ın iki sıfatı vardır. Bunlar zati ve subuti sıfattır.

Son sure Nas Suresi'dir.

Kuran'ın ilk ayeti,
Fatiha suresinin ilk ayeti olan Elhamdülilláhi rabbil álemin (bütün övgüler álemlerin Rabbi olan Allah'adır) ayetidir. Son ayet ise Nas suresinin ''minel cinneti vennás'' (cinlerden ve insanlardan) ayetidir.

Hz. Muhhamed 571 yılında Mekke'de doğdu.

Hz. Muhhamed tüccar iken güzel ahlakı ile tanınırdı.

İlk vahiy,
Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira adlı bir mağarada gelmiştir.

Hz. Muhhamed'in babası Hz. Muhhamed doğmadan ölmüştür.

İlk İslam Devleti Medine'de kuruldu.

Hz. Muhhamed 632 yılında Medine'de vefat etti.

Cinler Allah'a iman eden ateşten yaratılmış olan insanlar tarafından görülmeyen varlıklardır.
Cinlerde tıpkı insanlar gibi yemek yer,
ürer ve çoğalır.

Zengin ve varlıklı olan kişilerin ömründe bir kez olsun Hacca gitmeleri gerekmektedir.
Fakir ve yoksul olanların böyle bir yükümlülüğü yoktur.

Zengin ve malı olan kişilerin zekat vermeleri gerekmektedir.

Hadisler Hz. Muhammed’in (S.AV.) sözlerinin, davranışlarının, fikir ve eylemlerinin yazıyla ifade edilmiş halidir Hadisler özellikleri bakımından üçe ayrılmaktadır. Birinci kısım hadisler Kuran-ı Kerim’i teyit etmektedir. İkinci kısım hadisler Kuran’ın getirdiği hükümleri açıklamaktadır. Üçüncü kısım hadisler ise kitapta geçmeyen konular üzerine hükümler koymaktadır. İslam büyükleri, hadislerin Allah tarafından peygambere iletildiğini düşünmektedir.

Bazı Hadis-i Şerifler;
''Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.'' (Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45)
''Büreyde'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Size kabir ziyaretini yasaklamıştım; ama artık ziyaret edebilirsiniz.'' (Müslim, Cenâiz, 106) 3050 "Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır." (Ebu Dâvûd, Tahâret, 94)
"Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır." (Müslim, Radcı', 61)
"Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır." (Tirmizî, Büyû, 52)
"Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Utanma (haya) duygusu, güzel koku sürmek, misvak kullanmak ve evlenmek." (Tirmizî, Nikah, 1)
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Tirmizî, Birr,
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Tirmizî, Radâ', 11; ‹bn Mâce, Nikâh,
Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: "Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız" buyurmuştur. Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd,
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66. (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144.

Nas ve Felak suresi iki sığınılan suredir.

İki sığınılan sureden biri olan Nas Suresi Türkçe Anlamı;Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3. İnsanların İlâhına.
4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

Rum Suresi;
Mekke döneminde inmiştir.
60 âyettir.
Sûre, adını ikinci âyette geçen “erRûm” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca kıyametin hâllerinden,
Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir.

İbrahim Suresi;
Mekke döneminde inmiştir.
52 âyettir.
İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır.
Sûre de başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman,
peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.

Hac Suresi;
Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24.âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur.
Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır.
78 ayettir.
Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.) tarafından başlatılıp Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından devam ettirildiği anlatılır.
Ayrıca 27. âyette “hac”dan açık olarak bahsedilir.
Bu sebeple ona “Hac” ismi verildiği anlaşılmaktadır.
18. âyeti secde âyetidir.
Fakihlerin ittifakıyla bu âyet okunduğu ve işitildiği zaman tilâvet secdesi yapılmalıdır.
Mushaf tertibine göre 22, nüzûl sırasına göre 88. sûredir.

Cum'a Suresi Türkçe okunuşu;
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1.Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi, gerçek hükümdar, her noksandan temiz ve uzak, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan Allah’ı tesbih etmektedir.
2.O Allah ki, ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini okuyacak, onları her türlü günah kirlerinden temizleyip arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber göndermiştir. Oysa onlar, daha önce apaçık bir şaşkınlık ve sapıklık içindeydiler.
3.Allah o Peygamber’i, henüz kendilerine katılmamış, ama daha sonra katılacak olan başkalarına da göndermiştir. O, kudreti dâimâ üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.
4.Peygamberlik, Allah’ın lutfudur; onu dilediğine verir. Gerçekten de Allah, pek büyük lutuf ve ihsân sahibidir.
5.Tevrat’ın hükümlerini uygulamakla yükümlü tutulan, fakat bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin hâli, ciltlerle kitap taşıyan eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hâli ne kötüdür! Allah zâlimler topluluğunu doğru yola erdirmez
6.De ki: “Ey yahudiler! İnsanlar içinde yalnızca kendinizin Allah’ın dostları olduğunu sanıyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü arzu edin de görelim!”7.Oysa onlar işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise, o zâlimleri çok iyi bilmektedir.
8.De ki: “Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda o, mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra duyuların ötesinde olan şeyleri de, duyular sahasına giren her şeyi de çok iyi bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız; O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecektir.”
9.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah’ı anmaya koşun; işi, alış verişi bırakın! Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur.
10.Namaz tamamlanınca artık yeryüzüne yayılabilir ve Allah’ın lutf u kereminden rızkınızı temine çalışabilirsiniz. Bununla birlikte Allah’ı çok çok zikredin ki iki cihanda da kurtuluşa eresiniz.
11.Onlar bir ticâret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip, seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın katındaki mükâfat, ticâretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır!” Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Fil Suresi Türkçe Anlamı;
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1.Rabbinin, fillerle Kâbe’ye saldıran o orduya ne yaptığını görmedin mi?
2.Onların hâince planlarını boşa çıkarmadı mı?
3.Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
4.Bu kuşlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
5.Neticede Rabbin onları yenilmiş, çerçöp hâline gelmiş ekin yaprağına çevirdi.

Kâfirûn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur.
6 âyettir.
İsmini, birinci âyette geçen ve “kâfirler” mânasına gelen اَلْكَافِرُونَ (kâfirûn) kelimesinden alır.
Sûre اَلْمُقَشْقِشَةُ (Mukaşkışe), اَلإخْلَاصُ (İhlâs), اَلْعِبَادَةُ (İbâdet), اَلدّ۪ينُ (Dîn) isimleriyle de anılır.
Ayrıca İhlâs süresiyle birlikte bu iki sureye اَلإخْلَاصَيْنِ (İhlâseyn) adı da verilir.
Mushaf tertîbine göre 109,
iniş sırasına göre ise 18. sûredir.

Adiyat Suresi;
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
1.Yemin olsun Allah yolunda nefes nefese koşanlara,
2.Koşarken tırnaklarıyla taşlara çakarak kıvılcımlar saçanlara,
3.O hızla sabah erkenden düşmana baskın yapanlara,
4.Derken orada tozu dumana katanlara,
5.Böylece düşman bir ordunun tâ ortasına dalanlara:
6.Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
7.Buna hiç şüphesiz kendisi de şâhittir.
8.O, malı aşırı sevmesi ve onu biriktirmeye olan tutkusu yüzünden son derece cimridir.
9.Fakat o bilmiyor mu ki, bir gün gelecek kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atılacak,
10.Göğüslerde bulunan sırlar ortaya serilecek?
11.İşte o gün Rablerinin, onların her hâlinden bütünüyle haberdâr olduğu anlaşılacaktır.

Tîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur.
8 âyettir.
İsmini birinci âyetteki “incir” mânasına gelen اَلتّ۪ينُ (tîn) kelimesinden alır.
Mushaf tertîbine göre 95,
iniş sırasına göre 28. sûredir.

En‘âm sûresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke’de bir defada inmiştir. Ancak üç veya altı âyetinin Medine’de indiğine dair bir görüş de bulunmaktadır. 165 ayettir. Mushaftaki tertibe göre 6, iniş sırasına göre 55. sûredir. Sûreye isim olan اَلأنْعَامُ (en‘âm) kelimesi Arapça’da “deve, sığır ve koyun gibi evcil hayvanlar, ceylan, geyik ve benzeri yabani hayvanlar ve bir takım binek hayvanları” mânasında kullanılmaktadır. Bu kelime sûrenin 136, 138, 139 ve 142. âyetlerinde altı kez tekrar edilmiştir.